REGULAMIN KONFERENCJI

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencjach pod nazwą „NoBS about..” organizowanych przez Rivet Group sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, które planowo mają odbywać się cyklicznie, jeden raz w roku. 

2. Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie wymienione niżej pojęcia pisane z wielkiej litery mają następującej znaczenie: 

Cennik ​oznacza obowiązujący cennik uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej https://nobullshitabout.com/ o konferencji/cennik;

Dzień roboczy oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

Formularz zg​łoszeniowy​ oznacza formularz dostępny na stronie internetowej https://nobullshitabout.com / konferencja/kontakt/ za pomocą którego następuje Rejestracja; 

Konferencja oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję, której dotyczy Rejestracja; więcej informacji o konferencji w tym informacja o terminach w których ma się ona odbywać, dostępne jest na stronie internetowej pod linkiem https://testing.nobullshitabout.com/

Organizator ​Rivet Group sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, (02-446) przy ul. Trzcinowej 27/lok. 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000518861, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 5223017709, zwana dalej „Organizatorem” www.rivetgroup.eu

Potwierdzenie udziału w Konferencji: informacja wysyłana przez Organizatora do Uczestnika oraz Zamawiającego na adresy e-mail wskazane w Formularzu zgłoszeniowym, kończąca proces Rejestracji; 

Regulamin oznacza niniejszy regulamin; 

Rejestracja ​proces zgłaszania Uczestnika do udziału w konferencji; 

Uczestnik- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma wziąć udział w Konferencji i w odniesieniu do której został wypełniony Formularz zgłoszeniowy; 

Zamawiający​ osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji.

3. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku. 

4. Odesłania do punktów i liter zawarte w niniejszym Regulaminie odnoszą się do punktów i liter w tym samym paragrafie co odesłanie, chyba że odesłanie wskazuje inny paragraf.

 

§ 2 Rejestracja

1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za udział w Konferencji zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku. 

2. Rejestracji można dokonać najpóźniej na 3 (trzy) Dni Robocze przed planowaną datą rozpoczęcia Konferencji.

3. Jeżeli Rejestracji dokonuje osoba inna niż Uczestnik, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji. Zamawiający powinien również posiadać udzielone mu przez Uczestnika upoważnienie do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika do ich przetwarzania.

4. Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora Zamawiający składa Organizatorowi ofertę zawarcia Umowy na warunkach wynikających z treści Regulaminu, Cennika a także Formularza zgłoszeniowego.

5. Po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego Organizator przesyła na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail Zamawiającego wiadomość z linkiem do faktury proforma zawierającej informacje niezbędne do uiszczenia opłaty za udział w Konferencji. Faktura VAT jest co do zasady wystawiana i przesyłana Zamawiającemu dopiero po uiszczeniu opłaty za udział w Konferencji, chyba że Zamawiający poprosi o możliwość opłaty od razu na podstawie FV.

6. Zgłoszenie reklamacji o której mowa w § 9 Regulaminu nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania się z płatnością opłaty za udział w Konferencji. 

 

§ 3 Uiszczenie opłaty za udział w Konferencji.

1. Cennik wskazuje wysokość opłaty za udział w Konferencji jednej osoby. Opłata zawiera w sobie również cenę ewentualnych materiałów szkoleniowych, o ile takie będą udostępniane przed lub w trakcie Konferencji. Opłata za udział nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Konferencji, jego zakwaterowania lub wyżywienia ani żadnych innych kosztów.

2. Opłatę za udział uiszcza się na rachunek bankowy wskazany w informacji o której mowa w § 2 pkt. 5 Regulaminu.

3. Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora Zamawiający wyraża zgodę na wysyłkę i otrzymanie faktury VAT oraz faktury proforma drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym- faktura VAT po uiszczeniu opłaty za udział w Konferencji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.

4. Jeżeli po dokonaniu płatności okaże się, że udział Uczestnika w Konferencji jest niemożliwy z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Organizator wypowiada Zamawiającemu Umowę i niezwłocznie, na zaspokojenie wszelkich roszczeń Zamawiającego, zwraca Zamawiającemu uiszczoną opłatę za udział Uczestnika w Konferencji.

 

§ 4 Potwierdzenie udziału w Konferencji

1. Organizator wysyła Potwierdzenie udziału w Konferencji jeżeli są spełnione następujące warunki:

a) Organizator otrzymał prawidłowo wypełniony Formularza zgłoszeniowy;

b) Organizator otrzymał opłatę za udział w Konferencji w wysokości wskazanej w fakturze proforma o której mowa w § 2 pkt. 5 Regulaminu;

c) Limit wolnych miejsc na udział w Konferencji nie jest wyczerpany. 

2. Potwierdzenie udziału w Konferencji stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Organizatora oferty Zamawiającego na warunkach wynikających z treści Regulaminu, Cennika a także Formularza zgłoszeniowego.

3. Miejscem zawarcia umowy jest Warszawa.

4. Umowa zostaje zawarta w dniu wysyłki Potwierdzenia udziału przez Organizatora i obowiązuje do dnia zakończenia Konferencji.

 

§ 5 Obowiązki Uczestnika lub Zamawiającego

1. Uczestnik i Zamawiający zobowiązani są zapoznać się oraz przestrzegać Regulaminu. 

2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zgłoszonych przez siebie Uczestników. Odpowiedzialność Zamawiającego oraz zgłoszonych przez niego Uczestników wobec Organizatora za szkody wyrządzone Organizatorowi jest solidarna. Dotyczy to również szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli do pokrycia tych szkód zobowiązany jest Organizator.

 

§ 6 Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora

W zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialność Organizatora za szkody, a w szczególności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo z tytułu odstąpienia od umowy, wyrządzone Uczestnikom lub Zamawiającym ograniczona jest do:

a) wysokości uiszczonej opłaty za udział danego Uczestnika w Konferencji- w przypadku szkód wyrządzonych danemu Uczestnikowi;

b) wysokości sumy uiszczonych przez Zamawiającego opłat za udział Uczestników w Konferencji w przypadku szkód wyrządzonych Zamawiającemu. Dotyczy to wszelkich podstaw odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności deliktowej. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą Uczestników i Zamawiających będących konsumentami. 

 

§ 7 Zmiany w programie Konferencji

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji jak również terminu i miejsca przeprowadzenia Konferencji. 

2. Organizator poinformuje Zamawiającego i Uczestnika o zmianach o których mowa w pkt. 1 za pomocą komunikatów, które będą dostępne na stronie internetowej Konferencji dostępnej pod linkiem https://testing.nobullshitabout.com

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (odwołania Konferencji) w terminie do dnia zakończenia Konferencji. Organizator nie ma prawa odstąpienia od umowy w części określonej w § 6 Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (anulowania uczestnictwa) 

w zakresie dotyczącym poszczególnych uczestników w terminie do dnia zakończenia Konferencji, jeżeli w trakcie Rejestracji wystąpi błąd systemu komputerowego (np. awaria formularza, która spowoduje błędne naliczenie ceny, itp.). Organizator nie ma prawa odstąpienia od umowy w części określonej w § 6 Regulaminu. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Organizator składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Organizatora, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Konferencji na rachunek bankowy z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 30 Dni Roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. 

 

§ 8 Rezygnacja z uczestnictwa

1. Do dnia rozpoczęcia Konferencji, Zamawiający może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Zamawiający może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@nobullshitabout.com

3. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na minimum 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Konferencji, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Konferencji na rachunek bankowy z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 30 Dni Roboczych od otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu. 

4. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na mniej niż 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Konferencji, zwrot uiszczonej opłaty za udział w Konferencji nie przysługuje. 

5. Niezależnie od uprawnienia przewidzianego powyżej Zamawiający będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Celem odstąpienia od umowy konsument może skorzystać ze wzoru formularza, którego wzór jest dostępny pod adresem e-mail marketing@nobullshitabout.com jednak nie jest to obowiązkowe.

 

§ 9 Reklamacje

1. Zamawiający może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: kontakt@nobullshitabout.com a także pocztą na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacje mogą być składane nie później, niż 14 dnia po zakończeniu Konferencji. W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) wskazanie konferencji której reklamacja dotyczy;

b) oznaczenie Zamawiającego – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,

c) przedmiot reklamacji,

d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania.

5. Organizator może wydłużyć termin wskazany w pkt. 4, nie dotyczy to reklamacji składanych przez konsumentów. Organizator poinformuje o tym składającego informację, wskazując powody wydłużenia terminu. Jednocześnie Organizator wyznacza nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.

 

§ 10 Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator -Rivet Group sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, (02-446) przy ul. Trzcinowej 27/lok. 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000518861, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 5223017709 (dalej w treści niniejszego paragrafu zwany „Administratorem”).

2. Dane osobowe Uczestników i Zamawiających przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

b) RODO; realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających np. z prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt

c) RODO a także w celach marketingowych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń– na podstawie art.6 ust. 1 lit.

f) RODO, gdzie przez działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie administratora uznaje się przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie przez Administratora ewentualnych roszczeń od Uczestników i Zamawiających.

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in.:

a) dostawcy płatności elektronicznych, o ile Zamawiający zdecyduje się na płatność za ich pośrednictwem,

b) podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciową,

c) podmioty zapewniające Administratorowi obsługę księgową,

d) inni podwykonawcy Administratora.

4. Dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu realizacji Umowy zawartej z Administratorem przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego;

b) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, przez okres wynikających z przepisów regulujących dany obowiązek;

c) w celach marketingowych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń do momentu wygaśnięcia uzasadnionego interesu Administratora.

6. Uczestnicy i Zamawiający mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw należy kontaktować się z Administratorem

7. Uczestnicy i Zamawiający mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa.

8. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne jest jednak ono niezbędne do realizacji Umowy.

9. Dane osobowe Uczestników i Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu wydarzenia w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych oraz publikowanie ich na stronach internetowych oraz w kanałach social media.

11. Uczestnik zapisując się na udział w wydarzeniu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych obejmujących imię i nazwisko oraz adres email. Biorąc udział w wydarzeniu Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie jego wizerunku, utrwalonego w trakcie trwania wydarzenia poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na stronach internetowych, profilach społecznościowych Stowarzyszenia i oraz podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem w zakresie realizacji jej celów statutowych. Stowarzyszenie zastrzega możliwość publikacji wizerunku uczestnika w publikacjach prezentacjach i innego rodzaju materiałach informacyjnych zarówno w wersji drukowanej i elektronicznej).